Samenvatting Aftrap derde jaar

Op het sfeervolle strandpaviljoen Kaapduin in Dishoek, naast de nieuwe circulaire strandpost, vond op 17 maart 2022 de aftrap van het 3e jaar plaats. Samen met een breed publiek – die bestond uit zowel nieuwe leden als leden die al geruime tijd aangehaakt zijn bij het netwerk – werd vooruit gekeken naar de toekomst van het Kennis- en Innovatienetwerk Circulair Bouwen Zeeland en de bijbehorende activiteiten ten behoeve van kennisdeling in de breedste zin van het woord.

Terugkoppeling bijeenkomst

Nescio Midavaine geeft een toelichting op de doelen van het netwerk voor dit jaar. Ook wordt teruggeblikt op afgelopen jaren en de gehouden sessies. Met behulp van de Mentimeter werd bij de aanwezigen informatie opgehaald op het gebied van circulair bouwen en met betrekking tot hun verwachtingen van het K&I netwerk. De leden van het ontwikkelteam zijn het erover eens dat elkaar fysiek ontmoeten een grote toegevoegde waarde is voor het K&I netwerk. We hopen daarom voortaan de bijeenkomsten weer fysiek te kunnen plannen.

Vooruitblik jaarprogramma

Vanaf 2019 is het ontwikkelteam bezig met het opzetten van het netwerk om zoveel mogelijk kennis van circulair bouwen te delen met verschillende Zeeuwse bouwdisciplines. De kennisdeling heeft met name plaatsgevonden door werkbezoeken en diverse bijeenkomsten. In 2022-2023 wil het netwerk zelfstandig worden en uitbreiden met meer bedrijven en gemeenten. Dit gebeurt door het inrichten van een netwerkstructuur, die doorlopend ingezet kan worden als verbinder tussen bedrijven en kennisinstellingen in de Zeeuwse bouwsector als kennisbank en projectinitiator.

Themalijnen

Vanaf dit jaar wil het ontwikkelteam, samen met het netwerk, drie themalijnen definiëren en uitwerken die bijdragen aan het doel ‘route naar 50% circulair in 2030’. De themalijnen die uitgewerkt worden, zijn community/netwerk, kennisdeling/kennisontwikkeling en projectinitiator met als eerste project de materialenmarktplaats.

Community/netwerk: het verder uitbouwen van het K&I netwerk tot een duurzaam en zelfstandig draaiend netwerk.

Kennisdeling en kennisontwikkeling: het verder organiseren van kennisdeling binnen de provincie, het ophalen en verspreiden van (inter)nationale kennis van circulair bouwen en het organiseren van cursussen.

Projectinitiator: het ontwikkelteam wil drie projecten definiëren en uitwerken door middel van de volgende stappen:

  • We stellen enkele werkgroepen op, die gericht aan de slag gaan met een bepaald onderwerp. Er wordt één projecttrekker aangesteld. De werkgroep stelt een plan van aanpak op en voert dat uit;
  • Organiseren ‘heisessies’ met werkgroepen voor het uitwerken van de themalijnen;
  • Regelmatig presenteren de werkgroepen hun vorderingen. Andere bedrijven kunnen alsnog aanhaken;
  • Synergie zoeken door aan te sluiten op andere initiatieven. Bijvoorbeeld onderzoeksprojecten van HZ UAS zoals CBCI, FACET en Lerend netwerk Biobouwers (Interreg).

Onder ‘te initiëren projecten’ valt bijvoorbeeld de materialenmarktplaats. Voor dit eerste project gaat het kernteam 1-op-1 in gesprek met partijen, zodat input opgehaald kan worden. Vervolgens wordt in april een heisessie met de samen te stellen werkgroep georganiseerd, waarbij gepresenteerd wordt wat er al gedaan is en welk resultaat we willen bereiken. De vraag, het aanbod en de kansenkaart worden besproken. Het doel is om een goede en functionele Zeeuwse materialenmarktplaats op te zetten.

Een K&I netwerk moet grotendeels zelfstandig kunnen draaien, tot nog toe is het netwerk gefinancierd door de provincie. Het ontwikkelteam gaat met de bedrijven een financiële bijdrage, in de vorm van contributie, bespreken. Na het derde programmajaar zullen de resultaten geëvalueerd worden om  continuïteit op haalbaarheid te toetsen.

 

Ook interessant