Netwerkbijeenkomst & opening Biobased Beleven gebouw

Tijdens deze netwerkbijeenkomst zijn we ingegaan op de vorm en inhoud die we het netwerk  komende jaren willen geven. Het kernteam, bestaande uit HZ University of Applied Sciences,  Impuls Zeeland, Rothuizen Architecten en Adviseurs, Marsaki en de Provincie Zeeland, heeft  de organisatievorm onderzocht en advies ingewonnen bij andere netwerken en de notaris.

Hieruit is naar voren gekomen dat we een stichting op willen richten. Het doel van de stichting
is het bevorderen van circulair en duurzaam bouwen in Zeeland. Dat proberen we te bereiken  door het delen van kennis, het creëren van een netwerk van in circulaire bouw geïnteresseerde bedrijven en instanties en het initiëren van projecten. De stichting kan ingezet worden als verbinder tussen bedrijven en kennisinstellingen in de Zeeuwse bouwsector en als kennisbank en projectinitiator. Ten behoeve van de kennisdeling organiseren we excursies, workshops en  cursussen. Het netwerk zal voor het initiëren van projecten opgaves vanuit het netwerk uitdiepen en verbindingen zoeken om versnelling op gang te brengen. De doelgroep van het  netwerk zijn aanbieders en opdrachtgevers vanuit de gehele bouwkolom, denk daarbij aan  architecten, lokale en provinciale overheden, waterschappen, aannemers, bouwbedrijven  toeleveranciers en demontage bedrijven. De stichting zal een bestuur hebben van minimaal drie leden, waarbij het programma inhoudelijk gedraaid wordt door de programmamanager van  het programmabureau met ondersteuning vanuit het secretariaat. Inhoudelijk is de opzet en  structuur uitgewerkt in de brochure ‘Samen bouwen aan een toekomstbestendige bouwsector’.

Aansluitend aan de netwerkbijeenkomst vond de opening van het Biobased Beleven-gebouw  plaats. In het kader van het Interreg 2 Zeeën-project FACET is in Middelburg het Biobased  Beleven-gebouw ontwikkeld als demonstratie van mogelijkheden van de circulaire economie in  toeristische accommodaties. Na verschillende korte presentaties van onder andere Barbara  Oomen, Adri de Buck, Maarten den Hollander en Rutger Schonis vond de opening plaats en  was aansluitend gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en het project te bezichtigen.